Zorgbeleid

Aanvulling bij inschrijving

Iedere leerling is voor ons uniek en krijgt op onze school de kans om zijn talenten en kwaliteiten te ontdekken.
De zorg voor leerlingen is een zaak van elke leraar en van het hele schoolteam, iedere dag opnieuw.

Binnen onze zorgvisie onderscheiden we 4 begeleidingsdomeinen:

1. Leren en studeren

Het schoolteam van Stella Matutina biedt kwaliteitsvol onderwijs door een stimulerend aanbod te voorzien. We zetten in op de totale ontwikkeling van de leerling, waarbij zowel kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes een belangrijke rol spelen.

De school biedt een krachtige en stimulerende leeromgeving door de brede basiszorg te versterken. Binnen de vakgroepwerking worden hierover afspraken gemaakt en delen leerkrachten hun kennis en vaardigheden. We zien leren leren niet als een apart vak, maar zorgen dat dit in elk vak aan bod komt.

Het schoolteam heeft aandacht voor de beginsituatie en voorkennis van de leerlingen. We betrekken leerlingen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces. Eigen leerstrategieën ontwikkelen vormt de basis van succesvol leren. Leerkrachten geven (extra) ondersteuning aan leerlingen die hier nood aan hebben.

We zetten in op verbondenheid tussen leraar en leerling. Dit heeft een gunstige invloed op de inzet en betrokkenheid van de leerling tijdens de les en op de leerprestaties. De leerkracht maakt heldere afspraken en stelt duidelijke grenzen. Gewenst gedrag wordt positief aangemoedigd. Het schoolteam verzet zich duidelijk tegen elk ongewenst gedrag bij een leerling dat leerkansen van andere leerlingen ontneemt.

2. Onderwijsloopbaan

In Stella Matutina worden leerlingen voorbereid op verdere studies of op een plaats op de arbeidsmarkt.

Van bij het begin wordt er op onze school ingezet op het ontdekken van interesses en kwaliteiten om in een gepaste studierichting te kunnen groeien. We helpen leerlingen bij het nadenken over wat belangrijk is voor henzelf en voor de samenleving. Dit zal hen ook toelaten om juiste keuzes te maken.

Het schoolteam neemt, indien nodig, initiatieven om leerlingen en ouders te informeren over mogelijke richtingen binnen en buiten de school. Door de organisatie van inleefweken en arbeidsstages oriënteren we leerlingen naar het hoger onderwijs of een plaats op de arbeidsmarkt. 

3. Socio-emotioneel welbevinden:

Leerlingen en het hele schoolteam dragen zorg voor elkaar. We gaan als opvoeders een relatie aan met onze leerlingen en blijven geloven in hun mogelijkheden. Positieve aspecten van een leerling, een leerkracht, een klas, de school en de ouders zijn belangrijk. Ze bieden perspectieven: dat wat goed gaat, willen we verder uitbouwen.

Het schoolteam heeft aandacht voor elke leerling en bijzondere aandacht voor jongeren die het door omstandigheden moeilijker hebben.

Leerlingen mogen graag naar school komen en zich veilig en prettig voelen. Een positief en veilig school- en klasklimaat zien wij als een voorwaarde om tot leren te komen.  Daarom maken we  van onze school een plaats waar aangenaam en respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Het schoolteam is waakzaam aanwezig en draagt de opvoedingsverantwoordelijkheid samen. In deze zorg willen we ook onze verwachtingen blijven uitspreken en ons verzetten tegen onaanvaardbaar gedrag, zonder los te laten. Bij probleemgedrag kiezen we dan ook niet alleen voor een straffende benadering maar stimuleren we tot het herstellen van de schade op materieel, emotioneel en sociaal vlak.

Leerlingen leren op die manier voor zichzelf, anderen en de omgeving zorgen. Wij vormen onze leerlingen tot bekwame, zelfstandige en kritische personen.

4. Fysiek welzijn

We werken actief samen met het CLB om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en te beschermen. We willen preventief en actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en op die van de ander. Concreet gebeurt dit zowel in de lessen als in workshops rond o.a. verslavingspreventie en stimuleren van een gezond voedingspatroon.

Bij wie kan je op onze school terecht?

De klastitularissen, vakleerkrachten en graadcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt. Je kan altijd bij hen terecht met al je vragen en bezorgdheden, ook als je het emotioneel moeilijk hebt. Samen met jou gaan ze op zoek naar een gepaste begeleiding.

Heb je nood aan gesprek met een leeftijdsgenoot? Dan zullen de Conflixers met een luisterend oor voor je klaar staan.

Soms is er wat meer en intensievere begeleiding nodig. Op onze school kan je dan terecht bij de collega’s van de leerlingbegeleiding. Er is elke dag permanentie voorzien.

Jij of je ouders kunnen hen contacteren via Smartschool (begeleiding 1ste & 2de graad of begeleiding 3de graad) of via het secretariaat.

Onze school werkt nauw samen met het VCLB van Essen. Naast de organisatie van de medische onderzoeken neemt het CLB ook deel aan het leerlingenoverleg op school. Je kan de CLB-medewerkers voor onze school contacteren via Smartschool of door te mailen naar essen@vclbvnk.be. Meer info op http://www.vclbvnk.be

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werken we samen met ondersteuningsnetwerk Voorkempen Antwerpen Noord: meer informatie vind je terug in de bijgevoegde brochure VokanVoorOuders en op www.vokan.be.

“Jouw probleem? Onze zorg”

In dit mapje op Smartschool vinden leerlingen een schat van informatie over vooral emotionele en sociale problemen, ook nuttige telefoonnummers en websites.

Studiebegeleiding

Als je een probleem hebt met een bepaald vak, zullen in de eerste plaats je vakleerkrachten je zo goed mogelijk proberen te helpen en ondersteunen. We proberen steeds met onze brede basiszorg jou te geven wat je nodig hebt.

In de 1e graad is er extra aandacht voor remediëring en verdieping voor Frans, wiskunde en Nederlands. De leerkracht zal jou extra helpen bij een bepaald leerstofonderdeel of kan jou de nodige studietips geven.

Bovendien vind je op Smartschool een heleboel studietips voor verschillende vakken, tips om je examens voor te bereiden enz.